سرگشته

سرگشته خویش همچنان گردابیم

از کهف برون شدیم  لیکن خوابیم

ای ناجی لحظه های عمر هستی

دستم تو بگیر غرقه مردابیم

/ 0 نظر / 14 بازدید