♥علت درس نخوندن ♥

علت درس نخوندن

 

به نظر شما چرا در طول سال نمی توان درس خواند؟؟؟؟؟؟؟

 

1-سالی که 365 روز است . ما هروز 7ساعت می خوابیم که  210 روز دیگر باقی می ماند.

2- هر سال 90 روز تعطیلی تابستان است که 120 روز باقی می ماند.

3-هر روز چهارو پنج ساعت را صرف نگاه کردن به تلوزیون می کنیم که 90  روز.دیگر باقی می ماند

4-هروز سه ساعت غذا می خوریم که جمعا می شه 30  و60 روز دیگر باقی می ماند.

5- تعطیلات هر سال تقریبا به 15 روز می رسد که 45 روز باقی می ماند.

6-هرروز تقریبا دو ساعت را در دستشویی و حمام می گذاریم که رو ی هم می شه 20 روز.25 روز باقی می ماند.

7-هرروز 2ساعت مشغول کامپیوتر بازی هستیم که جمعا می شه 15 روز و10 روز دیگر باقی می ماند. 

8- در سال 10 روز مشغول مهمانی و تفریح هستیم که 5 روز دیگر باقی می ماند.

9-هرروز یک ساعت مشغول اهنگ گوش کردن هستید که میشه 4 روز ویک روزدیگر باقی می ماند.

10- ان یک روز هم تولد شماست چه طور می توانید در ان روز درس بخوانید. 

 

 !فقط ببخشید یادم رفت منبع کجا بود صاحب این مطلب من را ببخشدافسوسساکت

/ 0 نظر / 9 بازدید