پاسخ غنضنفر به سولات امتحانی

پاسخ غضنفر به سوالات امتحانی!!!!!!!!
ناپلیون درکدام جنگ مرد? 
درآخرین جنگش 
 
اعلامیه استقلال آمریکادرکجا امضا شد?
در پایین صفحه 
.. 
علت اصلی طلاق چیست? 
ازدواج 
 
علت اصلی عدم مردود شدن دانش آموزان چیست? 
امتحان 
 
چه چیزهایی راهرگز نمیتوان درصبحانه خورد? 
نهاروشام 
 
چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است? 
نیم دیگر آن 
 
اگر یک سنگ قرمز رادر دریای آبی بیندازیم چه خواهدشد? 
خیس خواهدشد 
 
یک فرد چگونه میتواند هشت روز نخوابد? 
مشکلی نیست شبها میخوابد
 
اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار رابسازند,چهارنفر آنرادرچند ساعت میسازند? 
هیچ!!چون دیوار قبلا ساخته شده است

/ 0 نظر / 25 بازدید