امتحــــانامـــون همـــاهنـــگه 

نگـــاهامــون تــوی بــرگــه قلب

تنـــها مون میلرزه

همـــون حسی کــه میخـــوامه از خود راضی

تـــو ایــن دنیـــا واســه درســام 

جــز گــام به گــام پنــاهــی نــیسخجالت

بــا این حــالی که مــن دارم

جز شهــریور دیگه مــاهی نیــس سوال

همــنجا تو آمپـــاسم, همــنجا که درســا انبــاره , نفــس تو سیــنه میگیــره

, دلــم واسه نمـــره میکـــوبه گریه

مـــن یه خر خـــونم , وقــتشه آدم شــم 

تــو تــه خنـــگی , منــم بایــد خنــگ شمکلافه 

خــودمو کشــــتم ,شاگــرد ممــتاز شم 

هیــچی نمیفهــمم , فقــط میخوام 20 شـــــم چشمک

/ 0 نظر / 8 بازدید