جملات طنز

هر که با بدان نشیند ،اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم گردد.
سعدی

و باکشف یک بچه ایرانی در کره مریخ، علت پرتاب شهاب سنگها به زمین مشخص شد
یکی بهم پی ام دادشغلت چیه گفتم حمل و نقل گفت حمل نقل چی شرکت داری 
گفتم از این گروه جوک برمیدارم میزارم اون گروه 


بیشعور بلاکم کرد خوب مگه اینم یه نوع حمل و نقل نیست آیا(sad)
انی که تو فرعون زمانی درتیررس با دخزانی؟
/ 0 نظر / 25 بازدید