یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه

 

کشاورز دامپزشک میاره .

 

دامپزشک میگه:" اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش وایسته گاو رو بکشید "

 

گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه:"بلند شو بلند شو"

 

گاو هیچ حرکتی نمیکنه...

 

روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه:" بلند شو بلند شو رو پات بایست"

 

باز گاو هر کاری میکنه نمیتونه وایسته رو پاش

 

روز سوم دوباره گوسفند میره میگه:

 

"سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه و نتونی رو پات وایسی دامپزشک گفته باید کشته شی "

 

گاو با هزار زور پا میشه..

 

صبح روزبعد کشاورز میره در طویله و میبینه گاو رو پاش وایساده

 

 

 از خوشحالی بر میگرده میگه:" گاو رو پاش وایساده ! جشن میگیریم ...گوسفند رو قربونی کنید... "

 

/ 0 نظر / 6 بازدید