گرده افشانی

آندوسپرم

در نیتجه ی لقاح میان هسته ی نر و هسته های قطبی، تخم ضمیمه تریپلوئیدی تشکیل می شود. تقسیمات تخم ضمیمه در درون کیسه رویانی و سپس دیواره ی یندی بین هسته ها به تشکیل بافت مغذی آندوسپرم منتج می شود. آندوسپرم ماهیت تریپلوئید دارد و ضمن رشد و تقسیمات رویان، صرف تغذیه رویان می شود.

 
رویان

در نتیجه لقاح میان هسته نر و سلول تخم زا، سلول تخم در کیسه رویانی تشکیل می شود. مراحل متفاوت از سلول تخم که به تشکیل رویان منجر می شود، رویان زایی نامیده می شود.

در ابتدا سلول تخم با یک تقسیم عرضی دو سلول را تشکیل می دهد. سلول قاعده ای یا پایینی و سلول بالایییا انتهایی.

سلول قاعده ای به طور عرضی تقسیم شده و دو سلول را به وجود می آورد. در حالی که سلول انتهایی با یک تقسیم عمودی، دو سلول طولی را می سازد. دومین تقسیم عمود بر تقسیم اول«رویان چهار سلولی» را ایجاد می کند.

ادامه ی تقسیمات طولی – مماسی به شکل گیری رویان کروی شکل منتج می شود. ضمن تقسیم سلول انتهایی، سلول قاعده ای نیز با تقسیمات متوالی، رشته ای از سلول ها به نام بند یا آویز را به وجود می آورد که رویان در حال تشکیل را به دورن بافت مغذی فشار می دهد.

/ 0 نظر / 112 بازدید