!!!!!!!!!!!!!!!!1

داشتمتوپیادهرومیرفتمکهیهویهموتوریتویعابرپیادهباسرعتازبغلمردشدونزدیکبودبزنهبهمن!

دادزدماینجاعابرپیادَستها!!!

جوابداداینجاایرانهها!!!

حرفشتاحدیمنطقی‌ بودکهکاملا قانعشدم....                                                                     **********************************************

/ 0 نظر / 10 بازدید