گلی از شاخه اگر می چینیم

برگ برگش نکنیم

وبه بادش ندهیم

لا قل لای کتاب دلمان بگذاریم

وشبی چند از ان

هی بخوانیم وبنویسیم ومعطر بشویم

شاید از باغچه کوچک اندیشه مان گلی روییدلبخند

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید