استاد سر کلاس گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند : نه !!
استاد گفت کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه گفتند : نـــــه !!  
استاد گفت کسی خدا را لمس کرده؟ همه گفتند : نــــــــــه !! 
.
  استاد گفت پس خدا وجود ندارد  
یکی از دانشجویان بلند شد و گفت :
کسی عقل استاد را دیده ؟ همه گفتند : نـــــه !!!
کسی صدای عقل استاد را شنیده ؟ همه گفتند : نــــــــه !!!
کسی عقل استاد را لمس کرده ؟ همه گفتند : نــــــــــــــــه !!!
  دانشجو گفت پس استاد عقل نداره !!!  
 
دمش گرم 
/ 0 نظر / 7 بازدید