محبت

محبت آسمانی بیکرانه ست

محبت گاه بغضی در ترانه ست

محبت گاه بارانی بهاریست

شدید و پاک و تند و بی بهانه ست

/ 0 نظر / 10 بازدید