مادر

 خدایا اگه مادر گناه داشت او را ببخش و اگر غمگین دیدی قلب او را خوشحال کن.واگر خوشحال دیدی خوشحالی او را تمام نکن و اگر او مریض است خدایا او را شفا ده.و اگر او را مدیون دیدی دین او را پرداخت کن.اگر او را مرده دیدی او را رحم کن و او را وارد بهشت کن. این را بخاطر چشم های عزیز مادرتان منتشر کنید

/ 0 نظر / 6 بازدید